Jump to Main Contents
Institute for Cancer Control

Home > Divisions & Departments > Division of Supportive Care, Survivorship and Translational Research > Staff

Staff

Chief

Yosuke Uchitomi (link to an external site)

Section Head

Maiko Fujimori (link to an external site)

Researcher

Masako Okamura (link to an external site)

Ayumu Matsuoka (link to an external site)

Project Researcher

Takuhiro Yamaguchi (link to an external site)

Tempei Miyaji (link to an external site)

Kyoko Obama (link to an external site)

Wataru Ishida (link to an external site)

Mariko Asai (link to an external site)

Kiyomi Tanno

Keihi Lee

Fumiko Kumada

Research Assistant

Rumiko Sugihara

Chihiro Unozawa

Ikumi Tanaka

Risa Otoshi

Yuiko Kamo

Takayo Sakiyama

Ryo Yasumaru

Kenichiro Sato

Misaki Ayata

Rina Iwanaga

Hinako Sekihara

Nakae Nakao

Hiromi Hasegawa

Naho Noguchi

Machiko Ogawa

Kuniko Matsuyama

Visiting Scientist

Tatsuo Akechi

Shinichi Suzuki

Hironobu Takano

Saki Harashima

Ken Kurisu

Yuki Hashimoto